Om HKSF

HKSF är ett entreprenadföretag som startade 2013, och som vuxit kraftigt sedan dess. Från början riktade vi främst in oss på skogsvård åt de större skogsbolagen och föreningarna, men så småningom fyllde det även på med uppdrag åt privata fastighetsägare i Örnsköldsviks Kommun. 

Vår historia

Hösten 2014 vann vi det allra första skötseluppdraget på offentlig upphandling, och vi öppnade vår första filial i Sveg där vi skötte fastigheter åt Kommunen. Våren 2016 startade vi upp kontoret i Gävle, och senare på hösten vann vi två stora uppdrag i Västernorrland och öppnade ett kontor i Sundsvall. Ett halvår senare ISO-certifierades företagets ledningssystem, vilket var en viktig milstolpe i tillväxtstrategin. Sedan dess har tillväxten fortsatt och vi har idag skötseluppdrag åt Kommuner, Regioner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi finns idag på orterna Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Östhammar, Uppsala och Stockholm. Omsättningen har ökat från 3,3 Mkr det första räkenskapsåret, till 70 Mkr det senaste räkenskapsåret (2020/2021). Medelantalet anställda har ökat från 6 till 55 under samma period.

Vi har haft en tydlig tillväxtstrategi och den speglar sig väl i utfallet under dessa år. Effektivitet ligger oss varmt om hjärtat, och vi har en vision om att utnyttja varje krona och varje timme till saker som skapar värde. Tidsspill, ineffektiva arbetsmetoder, dålig organisering av arbete och bristfälliga rutiner, skapar enorma förluster för både Beställare och Leverantörer/Entreprenörer. Vi arbetar hårt för att motverka dessa faktorer, och har därigenom skapat oss en konkurrensfördel som tagit oss dit vi är idag. 

Vi genomförde nyligen en enkätundersökning med frågor om den interna kulturen, och svaren var samstämmiga. Vi kännetecknas av flexibilitet och stor frihet under ansvar. Det skapar en organisation med korta beslutsvägar, och en givande arbetsmiljö där utveckling av individen är lika intressant som utveckling av utemiljön. När man ser sig om i backspegeln är det också vad vi ser som vår nyckel till framgång. 

ISO-certifierade

Vi är sedan 2017 certifierade inom både kvalité och miljö enligt standarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015 för vårat abete i utemiljö. Certifikatet är ett bevis på företagets aktiva arbete med ständiga förbättringar inom dessa båda områden

 

Kvalitetspolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna metoder utifrån tillämpliga författningskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För vår maskinpark ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.