Höga Kusten Skog & Fastighets AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För vår maskinpark ställer vi krav på miljöanpassade motorer.  Vi källsorterar avfall.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

På följande länk hittar ni vårt certifikat för ISO:14001:2015