ISO-certifierad

Vi är sedan 2017 certifierade inom både kvalité och miljö enligt standarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015. Certifikatet är ett bevis på företagets aktiva arbete med ständiga förbättringar inom dessa båda områden

Certifikat 2021

Kvalitetspolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna metoder utifrån tillämpliga författningskrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För vår maskinpark ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Höga Kusten Skog & Fastighets AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.